ปฏิทิน เมษายน 2563

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563
Today
6 ธันวาคม 2562

ปฏิทิน เมษายน 2563

วันออมสิน - 1 เมษายน 2563
เป็นการระลึกถึงการก่อกำเนิดขึ้นของธนาคารออมสิน โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักนิสัยการออมเงิน
April Fool's Day - 1 เมษายน 2563
วันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ไดมาหลอกให้คน อื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย
เป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก
วันเลิกทาส - 1 เมษายน 2563
พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124 ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจักรี - 6 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
เป็นวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ พระรามาธิบดีที่ 1
วันอนามัยโลก - 7 เมษายน 2563
องค์การอนามัยโลก ก้าวหน้าเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัย แทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ
วันสงกรานต์ - 13 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันประมงแห่งชาติ - 13 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
วันขยายพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในแต่ละวัน
วันผู้สูงอายุ - 13 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
วันสงกรานต์ - 14 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันครอบครัว - 14 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
โดยส่วนใหญ่ ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัว มีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก
วันสงกรานต์ - 15 เมษายน 2563 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันคุ้มครองโลก - 22 เมษายน 2563
เพื่อปลุกเร้าจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลาย
วันนเรศวรมหาราช - 25 เมษายน 2563
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพ ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองของไทย