ปฎิทิน มีนาคม 2561

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
Today
20 ตุลาคม 2562

ปฏิทิน มีนาคม 2561

วันมาฆบูชา - 1 มีนาคม 2561 (วันหยุดราชการ)
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ คล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
วันนักข่าว - 5 มีนาคม 2561
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
วันสตรีสากล - 8 มีนาคม 2561
วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย
วันช้างไทย - 13 มีนาคม 2561
หากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
วันนอนหลับโลก - 16 มีนาคม 2561
The World Sleep Day is held annually on the Friday before Spring Vernal Equinox.
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย
งานที่จัดขึ้นเพื่อให้สาธารณชน เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรม
วันน้ำของโลก - 22 มีนาคม 2561
เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก
วันวัณโรคโลก - 24 มีนาคม 2561
เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อด้านวัณโรค
วันกองทัพอากาศ - 27 มีนาคม 2561
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ ของกองทัพอากาศไทย
เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง