ปฏิทินเดือน พฤษภาคม 2562

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
Today
30 กันยายน 2565

ปฏิทิน พฤษภาคม 2562

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันแรงงานแห่งชาติ - 1 พฤษภาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
เพื่อเป็นการยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่
วันฉัตรมงคล - 4 พฤษภาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
วันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันกาชาดสากล - 8 พฤษภาคม 2562
วันคล้ายวันเกิดของ อังรี ดูนังต์ ผู้ที่ทำให้กาชาดประสบความสำเร็จ และเกิดการประชุมระหว่างประเทศ
วันพืชมงคล - 9 พฤษภาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
พระราชพิธิพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย
วันพยาบาลสากล - 12 พฤษภาคม 2562
วันครอบครัวสากล - 15 พฤษภาคม 2562
เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว โดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น
วันวิสาขบูชา - 18 พฤษภาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา - 20 พฤษภาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันเต่าโลก - 23 พฤษภาคม 2562
เนื่องจากในทุกวันนี้เต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
วันอัฏฐมีบูชา - 26 พฤษภาคม 2562
วันงดสูบบุหรี่โลก - 31 พฤษภาคม 2562
เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่