ปฏิทิน ธันวาคม 2563

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
Today
18 กันยายน 2564

ปฏิทิน ธันวาคม 2563

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันเอดส์โลก - 1 ธันวาคม 2563
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
วันต้านเอดส์โลก - 1 ธันวาคม 2563
วันดำรงราชานุภาพ - 1 ธันวาคม 2563
เพื่อรำลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย
วันคนพิการสากล - 3 ธันวาคม 2563
ระลึกถึงวันครบรอบ ที่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ
เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกำลังกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันรู้รักสามัคคี - 4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี” เป็นวันสำคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และส่งเสริมกันให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ
วันพ่อแห่งชาติ - 5 ธันวาคม 2563 (วันหยุดราชการ)
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. วันดินโลก, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ
วันดินโลก - 5 ธันวาคม 2563 (วันหยุดราชการ)
วันรัฐธรรมนูญ - 10 ธันวาคม 2563 (วันหยุดราชการ)
วันที่ประเทศไทยได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
วันสิทธิมนุษยชนสากล - 10 ธันวาคม 2563 (วันหยุดราชการ)
ในเวทีสากลองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Day) ของโลกด้วย
มติ ครม. ไฟเขียวหยุดยาวรวม 8 วัน 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว-เศรษฐกิจในประเทศ
วันชาสากล - 15 ธันวาคม 2563
วันกีฬาแห่งชาติ - 16 ธันวาคม 2563
วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุด หรือ วันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาว
วันคริสมาสต์อีฟ - 24 ธันวาคม 2563
เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู
วันคริสต์มาส - 25 ธันวาคม 2563
การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก
วันที่มีการร่างกฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น
วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันสิ้นปี - 31 ธันวาคม 2563 (วันหยุดราชการ)
วันสุดท้ายของปี