ปฏิทิน พฤศจิกายน 2563

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
Today
5 ธันวาคม 2564

ปฏิทิน พฤศจิกายน 2563

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง - 14 พฤศจิกายน 2563
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โดยพระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยทางด้านเอกสารในด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงสภาพอากาศ
วันเบาหวานโลก - 14 พฤศจิกายน 2563
เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน โดยชักชวนให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคเบาหวานให้กับประชาชนทั่วไป
มติ ครม. ไฟเขียวหยุดยาวรวม 8 วัน 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว-เศรษฐกิจในประเทศ
วันกองทัพเรือ - 20 พฤศจิกายน 2563
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมทหารเรือ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งองค์บุคคล และองค์วัตถุ
มติ ครม. ไฟเขียวหยุดยาวรวม 8 วัน 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว-เศรษฐกิจในประเทศ
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของไทย
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย
วันขอบคุณพระเจ้า - 26 พฤศจิกายน 2563
เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวที่เดิมเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว
วันสาธารณสุขแห่งชาติ - 27 พฤศจิกายน 2563
วันก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข