ปฏิทินเดือน มีนาคม 2568

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2568
Today
23 กรกฎาคม 2567

ปฏิทิน มีนาคม 2568

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลกตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ
วันนักข่าว - 5 มีนาคม 2568
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
วันสตรีสากล - 8 มีนาคม 2568
วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย
วันช้างไทย - 13 มีนาคม 2568
หากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
เพื่อเป็นการระลึกถึงสัญลักษณ์สำคัญทางคณิตศาสตร์ π (พาย) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่หาได้จากความยาวของเส้นรอบวงกลม (Perimeter) หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้น (Diameter) โดยมีค่าเท่ากับ 3.14 ด้วยเหตุนี้จึงถือเอาวันที่ 14 เดือน 3 เป็นวันคณิตศาสตร์โลก หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า "วันพาย"
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย
งานที่จัดขึ้นเพื่อให้สาธารณชน เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรม
วันป่าไม้โลก - 21 มีนาคม 2568
วันป่าไม้โลก (World forestry day) เพื่อให้คนทั่วโลก เล็งเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ที่มีอยู่จำกัด โดยจะมีกิจกรรม รณรงค์ปลูกป่าในวันนี้ด้วย
วันน้ำของโลก - 22 มีนาคม 2568
เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก
เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า "การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และน้ำโดยตรง
วันวัณโรคโลก - 24 มีนาคม 2568
เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อด้านวัณโรค
วันกองทัพอากาศ - 27 มีนาคม 2568
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ ของกองทัพอากาศไทย
วันไบโพลาร์โลก - 30 มีนาคม 2568
วันไบโพลาร์กำเนิดขึ้นเพื่อ ให้สังคมตระหนักและเข้าใจถึงโรคนี้ และความสำคัญของโรค
เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง