ปฏิทินเดือน เมษายน 2568

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2568
Today
23 กรกฎาคม 2567

ปฏิทิน เมษายน 2568

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันออมสิน - 1 เมษายน 2568
เป็นการระลึกถึงการก่อกำเนิดขึ้นของธนาคารออมสิน โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักนิสัยการออมเงิน
April Fool's Day - 1 เมษายน 2568
วันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ไดมาหลอกให้คน อื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย
เป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก
วันเลิกทาส - 1 เมษายน 2568
พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124 ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจักรี - 6 เมษายน 2568 (วันหยุดราชการ)
เป็นวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ พระรามาธิบดีที่ 1
วันอนามัยโลก - 7 เมษายน 2568
องค์การอนามัยโลก ก้าวหน้าเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัย แทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ
วันสงกรานต์ - 13 เมษายน 2568 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ - 13 เมษายน 2568 (วันหยุดราชการ)
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
วันสงกรานต์ - 14 เมษายน 2568 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันครอบครัว - 14 เมษายน 2568 (วันหยุดราชการ)
โดยส่วนใหญ่ ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัว มีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก
วันสงกรานต์ - 15 เมษายน 2568 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันคุ้มครองโลก - 22 เมษายน 2568
เพื่อปลุกเร้าจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลาย
วันเทศบาล - 24 เมษายน 2568
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัย เช่นเดียวกันกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล
วันนเรศวรมหาราช - 25 เมษายน 2568
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพ ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองของไทย
วันเต้นรำสากล - 29 เมษายน 2568
เพื่อรำลึกถึงและเป็นวันเกิดของ ฌอง จอร์จ โนแวร์ ชาวฝรั่งเศส ผู้สร้างสรรค์การเต้นบัลเลต์สมัยใหม่ โดยเป็นการพัฒนาการเต้นบัลเลต์ในแบบฉบับของศิลปะ อีกทั้งยังทำดึงดูดให้เกิดความสนใจของผู้คนในวงกว้างเกี่ยวกับศิลปะการเต้นรำ