วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็ก

วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก

 

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี และยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป

วันเด็กแห่งชาติถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ในช่วงนั้นกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งมาถึงในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติใหม่ให้เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม และก็เริ่มจัดงานวันเด็กหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

ประวัติวันเด็ก

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ นั้นถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในประเทศ มีการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมพร้อมกับการจะขึ้นเป็นกำลังของชาติ

โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาชุดหนึ่ง และมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปีนั้น มีจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและต่อสังคม สอนให้มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันเด็กได้ถูกกำหนดให้มีการจัดงานแห่งชาติขึ้นในทุกๆ ปี และจัดขึ้นเป็นครั้งแรก วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2506 จนมาถึงปี พ.ศ. 2507 แต่ว่าไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เลื่อนออกไปและจัดให้มีอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 จากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนวันเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงที่หมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในทุกๆ ปีก็จะมีการให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่ง คำขวัญวันเด็ก มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้ คำขวัญวันเด็ก ประจำปีนั้นว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” ทำให้นับแต่นั้นเป็นต้นมา

จนถึงปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษณ์ ธนะรัชต์ ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็กเป็นอย่างมาก จึงได้มอบคำขวัญให้เป็นข้อคิดคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ ก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติ เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีในสมัยต่อมาถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

คำขวัญวันเด็ก ย้อนหลังในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

 

ประจำปี 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2561

 • รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ประจำปี 2560 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

kid 2560

 • เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

ประจำปี 2559 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

kid 2559

 • เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ประจำปี 2558 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

kid 2558

 • ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

ประจำปี 2557 โดย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

kid 2557

 • กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

ประจำปี 2556 โดย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

kid 2556

 • รักวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

ประจำปี 2555 โดย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

kid 2555

 • สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

ประจำปี 2554 โดย นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

kid 2554

 • รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ประจำปี 2553 โดย นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

kid 2553

 • คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ประจำปี 2552 โดย นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

kid 2552

 • ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

ประจำปี 2551 โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

kid 2551

 • สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

> อ่าน: คำขวัญวันเด็กย้อนหลังได้ที่นี่

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กที่ถูกจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาตินั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ และรูปแบบของแต่ละชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ในวันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาลจะเปิดให้เด็กๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า รวมถึงมีโอกาสได้นั่งบนเก้าอี้ทำงานจริงของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย หรืออย่างฐานทัพอากาศก็จะมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการจริง แต่กิจกรรมวันเด็กที่เราจะเห็นได้อยู่ทั่วไปเลย คือ การแจกของรางวัล ขนม ไอศกรีมให้กับเด็กๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมวันเด็กที่ทำให้เราอยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆ

ขอบคุณข้อมูล: Wikipedia.org
มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ วันเด็กแห่งชาติ ร่วมแสดงความเห็นได้เลย!